Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-02-19

Imieniny: Bettiny, Konrada

Statystyki

  • Odwiedziny: 231747
  • Do końca roku: 315 dni
  • Do wakacji: 123 dni

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) informujemy, że Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 796.

 

 Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach przetwarza dane osobowe dla zrealizowania spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa i dla celów:

-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych na podstawie Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

- zatrudnienia na podstawie Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 22 czerwca 2017r.  (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.) 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub zmieniania. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jak również warunkiem zawarcia umowy. W celu korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usług ww. zakresie.

Dane osobowe w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach są  również przetwarzane jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę. Wówczas zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Podanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrtuacji na wolne stanowiska jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze się udział.

Dane osobowe przetwarzane są przez Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach na cały okres korzystania przez dziecko z usług wychowania przedszkolnego i przez cały okres zatrudnienia pracownika. Dane osobowe przetwarza się również przez okres czasu wynikający z przepisów prawa archiwalnego.

 

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach pełni:
mgr inż. Agnieszka Bogusz
email: przedszkole(at)wierzchoslawice.pl
tel. 14-674-26-64