Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

33-122 Wierzchosławice 796

Tel: (14) 675-26-64

E-mail: przedszkole(at)wierzchoslawice.pl

Przejdź do strony głównej

, 23 lutego 2020

Statut Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach

STATUT

PRZEDSZKOLA Publicznego w Wierzchosławicach

 

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne                                                                          

Rozdział 2. Cele i zadania Przedszkola                                                                              

Rozdział 3. Opieka nad dziećmi                                                                             

Rozdział 4. Formy współdziałania z rodzicami                                                      

Rozdział 5.Organy Przedszkola                                                                                          

Rozdział 6. Organizacja pracy Przedszkola                                                            

Rozdział 7. Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu      

Rozdział 8. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola                                                     
Rozdział 9. Prawa i obowiązki dzieci                                                                                 
Rozdział 10. Prawa i obowiązki rodziców                                                              
Rozdział 11. Postanowienia końcowe                     

                                                          

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

3.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

4.       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przeszkoli. (Dz.U. poz. 649)

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Marodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów. (Dz.U. poz. 1451).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591)

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U poz. 1643).

 

 

 

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach;

2)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59);

3)      ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);

4)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach;

5)      Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach;

6)      wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach;

7)      rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;

8)      wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach;

9)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice;

10)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie. 

§ 3

 

1. Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Wierzchosławicach nr 796.

3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

Wierzchosławice 796

33-122 Wierzchosławice

Tel. 14 675 26 64

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wierzchosławice z siedzibą Wierzchosławice 550; 33-122.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

6. Obsługę finansowo- księgową Przedszkola prowadzi Gmina Wierzchosławice.

 

§ 4

1.      Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.

3.      Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.      Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa. Termin
i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

6.      W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 5

 

 Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

§ 6

1. Do zadań  Przedszkola należy:

1)       Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)      Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)       Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)      Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)      Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)      Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)      Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)      Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)      Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

17)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

2. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

§ 7

1.      Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1)      właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod  i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

2)      umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

3)      organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)      organizację zajęć dodatkowych;

5)      organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

6)      stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

7)      prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

2.      Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:

1)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3)      rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

§ 8

1.      Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1)      działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

2)      działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3)      działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4)      działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;

5)      gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

2.      Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

§ 9

1.      W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)      diagnozowanie środowiska dzieci;

2)      rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwienie ich zaspokajania;

3)      rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;

4)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;

5)      umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6)      udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;

7)      badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

8)      podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .

 

1.        Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.

2.        Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

1)        rodziców;

2)        nauczyciela, w szczególności wychowawcy;

3)        poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

4.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)        zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz   innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2)        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

3)        zajęć psychologiczno - edukacyjnych dla rodziców.

5.  Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychologiczno –edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

1)        Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w   tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

 

§ 10

 

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

1)      poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

2)      wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;

3)      poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4)      wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;

5)      rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;

6)      umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 11 

1.      Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:

1)      rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

2)      rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu;

3)      rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
z Przedszkola;

4)      pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.

2.      Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1)      nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

2)      stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

3)      w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4)      powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.

4.      W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz  okres leczenia.

5.      W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy
w nagłych wypadkach.

6.      W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.

7.      Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 12 

1.      Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.

2.      Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę pełnoletnią, upoważnioną przez rodziców, zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3.      W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.

4.      Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

5.      W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.4, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.

6.      Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

§ 13 

1.      Odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.

2.      W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców
o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.

3.      W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

1)      kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

2)      w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

3)      jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.

4.      Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

5.      Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

§ 14

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

1)      umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp;

2)      przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

3)      zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;

4)      oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;

5)      utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;

6)      zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

7)      dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;

8)      utrzymywanie kuchni, a jej wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;

9)      wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

10)  zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

11)  zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;

12)  wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

13)  zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14)  zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

15)  respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.

                                                                          

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

 

§ 15

 

1.      Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1)      konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2)      zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

3)      zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

4)      pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych; 

5)      zajęcia otwarte dla rodziców;

6)      spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

7)      spotkania adaptacyjne,

8)      kącik dla rodziców.

2.      Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

§ 16

Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1)      uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2)      rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3)      zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4)      ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;

5)      udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)      zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7)      przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju  w formie zaproponowanej przez rodzica;

8)      angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 17

1.      Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2.      W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3.      Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.

 

Rozdział 5

Organy Przedszkola

 

§ 18

 

Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

§ 19

1.      Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:

1)      kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)      sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola,  w tym:

a)      organizowanie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;            

b)      udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;

4)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)      dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;

6)      organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;

7)      współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;

8)      organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;

9)      dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;

10)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

11)  przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;

12)  występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

13)  dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

14)  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

15)  stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

16)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2.      Dyrektor Przedszkola:

1)      w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;

2)      stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;

3)      inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

4)      przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

5)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.

3.      Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez dyrektora. 

§ 20

1.      W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)      podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;

4)      przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;

5)      wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

6)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

7)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.

3.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),

2)      projekt planu finansowego Przedszkola;

3)      wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

5)      dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

4.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

5.      Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

6.      Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 21

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 22

1.      W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2.      Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

3.      Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§ 23


Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)      uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;

2)      opiniowanie projektu planu finansowego;

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 24

1.      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

2.      W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

3.      Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

 

§ 25 

1.      Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.      Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.

3.      Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

1)      zasady pozytywnej motywacji;

2)      zasady partnerstwa;

3)      zasady wielostronnego przepływu informacji;

4)      zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

5)      zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4.      Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.

5.      Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:

1)      zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:

a)      udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b)      organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;

c)      możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;

d)     rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2)      opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3)      bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

a)      uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

b)      kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6.      Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 26 

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji

należy do Dyrektora Przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z

organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

1a. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na

drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i

jawną wymianę poglądów.

1b. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

1c. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor,

powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po

jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola

wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w

drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako

rozwiązanie ostateczne.

 

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

 

§ 27

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2.      Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

3.      Przedszkole pracuje e godzinach od 6:00 do 16:30, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z możliwością wydłużenia godzin pracy przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców.

4.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

5.      Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

6.      Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii, zajęć  logopedycznych, rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

1)      z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

7.      Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

1)      7 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2)      gabinet logopedyczny i rewalidacyjny;

3)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

4)      kuchnię;

5)      szatnię dla dzieci i personelu;

6)      ogród przedszkolny z urządzeniami odpowiednio dostosowanymi do wieku dzieci.

8.      Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

9.      Terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

 

§ 28

1.      Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.

2.      W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

§ 29

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 30 

1.      Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców.

2.      Ramowy rozkład dnia zawiera:

1)      godziny pracy Przedszkola;

2)      godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3)      godziny posiłków;

4)      harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka angielskiego.

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.      Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1)      propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

2)      potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

3)      potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

4)      godziny posiłków.

5.      Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.

6.      Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty.

 

 

 

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

 

§ 31

1.      Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia  reguluje Uchwała Rady Gminy, którą podaje się do wiadomości rodzicom.

2.      W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.

3.      Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5-godzinnej, nieodpłatnej podstawy programowej wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą godzinę zajęć.

4.      Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

5.      Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno - prawnej z Dyrektorem.

                                                                                 § 32

1.      Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 20-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozlicza zgodnie z zasadami księgowości do ….-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

2.      Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33

1.      Odpłatności za Przedszkole dokonuje się na konto przedszkola do 20-tego dnia każdego miesiąca, lub bezpośrednio u intendentki w wyznaczonym dniu każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

2.      Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej.

3.      Wszelkie zmiany w Umowie, jak czas pobytu dziecka w Przedszkolu, posiłki z których dziecko korzysta,  rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  zmiana.

 

 

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

 

§ 34

1.      W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

2.      Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.

3.      Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4.      Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.

Metryczka

Wytworzono:2018-12-18 11:06przez:
Opublikowano:2018-12-18 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach
Odwiedziny:157

Załączniki

Brak załączników

  • Brak wpisów.