Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Piątek, 2018-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 245799
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 28 dni

Ochrona danych osobowych

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 796.

 

Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach przetwarza dane osobowe dla zrealizowania spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa i dla celów:

-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych na podstawie Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

- zatrudnienia na podstawie Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 22 czerwca 2017r.  (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.) 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usług ww. zakresie.

Dane osobowe w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach są  również przetwarzane jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę. Wówczas zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Podanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze się udział.

Dane osobowe przetwarzane są przez Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach na cały okres korzystania przez dziecko z usług wychowania przedszkolnego i przez cały okres zatrudnienia pracownika. Dane osobowe przetwarza się również przez okres czasu wynikający z przepisów prawa archiwalnego.

Gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedszkole Publiczne w  Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 796 lub poprzez email: ido.przedszkole(at)wierzchoslawice.pl