Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

 • Kalendarium

  Sobota, 2022-08-13

  Imieniny: Elwiry, Hipolita

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 486897
  • Do końca roku: 140 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

W celu zapisania dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 prosimy o wypełnienie "Wniosku o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach" wraz z oświadczeniami i złożenie w sekretariacie placówki w dniach od 21 lutego do 04 marca 2022r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1500.

 

PROSIMY O NIE MODYFIKOWANIE I NIE WPROWADZANIE ŻADNYCH ZMIAN DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.

ZMIENIONE WNIOSKI MOGĄ ZOSTAĆ NIEPRZYJĘTE.

 

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz załącznikami można odebrać w sekretariacie Przedszkola lub pobrać ze strony internetowej Przedszkola (poniżej).

 

Kryteria  naboru do Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach:

 

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Wierzchosławice.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż miejsc w przedszkolu przeprowadza się procedurę rekrutacyjną.

 

I ETAP REKRUTACJI

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość – 2 pkt.

 

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej placówki

 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej placówki.
  Do tego należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (art. 150 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe Dz.U. 2018.996)). Dokumenty  przedkłada się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 • Dla pkt. 2, 3, 4 lub 5 do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.2018.511, z późn. zm.), (art. 150 ust. 2b ustawy Prawo oświatowe) – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą potwierdzamy dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2017.697, 1292, 2217 oraz Dz.U. 2018. poz. 107 i 416), (art. 150 ust. 2d ustawy Prawo oświatowe) – składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II ETAP REKRUTACJI

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego i brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. dziecko obojga rodziców pracujących/ studiujących w systemie stacjonarnym – 6 pkt.

 2. dziecko jednego rodzica pracującego/studiującego w systemie stacjonarnym – 3 pkt.

 3. czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 5 pkt.

 4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 5 pkt.

 5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem – 2 pkt.

 6. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, gdzie składany jest wniosek – 3 pkt.

   

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 • Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/ prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ studiowaniu w systemie stacjonarnym,

 • Oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania, o odległości od miejsca pracy jednego z rodziców

 • Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata.

Wszystkie oświadczenia są dostępne w sekretariacie Przedszkola  lub na stronie internetowej placówki.

 

WOLĄ RODZICA JEST PODANIE INFORMACJI (DOKUMENTÓW) NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACJI W ZALEŻNOŚCI OD STANU FAKTYCZNEGO. W PRZYPADKU NIE PODANIA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STANU FAKTYCZNEGO, W RAZIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACJI MOŻE TO SKUTKOWAĆ OTRZYMANIEM MNIEJSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW.

 

KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBSZAREM GMINY WIERZCHOSŁAWICE

Mogą być przyjęci do Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach na terenie tej Gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Wierzchosławice nadal dysponuje wolnymi miejscami w Przedszkolu Publicznym
w Wierzchosławicach.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Wierzchosławice przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 21.02.2022 do 04.03.2022 – składanie wniosku wraz z dokumentami

 

do 07 marca 2022 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15.03.2022 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 16.03 do 25.03.2022 do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia – w tym celu należy ponownie udać się do placówki celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia. Brak takiego działania będzie skutkowało nie przyjęciem dziecka do Przedszkola pomimo jego zakwalifikowania, gdyż będzie to rozumiane jako REZYGNACJA

do 28.03.2022r., do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

od 18.04.2022 do 22.04.2022 – składanie wniosków wraz załącznikami

do 06.05.2022 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 09.05.2022 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 20.05.2022 do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 23.05.2022 do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych