Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

 • Kalendarium

  Sobota, 2022-08-13

  Imieniny: Elwiry, Hipolita

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 486891
  • Do końca roku: 140 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

W związku z powyższym znajdziecie tutaj Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

 

 

Klauzura informacyjna RODO  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach z siedzibą w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 796

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: ido.przedszkole@wierzchoslawice.pl

Informujemy, że Przedszkole przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności
w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu Publicznym
  w Wierzchosławicach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących również przechowywania
  i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • świadczenia na rzecz odbiorców usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Przedszkolem, w tym profilowania pod kątem badania prawdziwości podanych danych (rekrutacja do Przedszkola, Krajowy rejestr przestępców na tle seksualnym), itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • realizacji umowy zawartej z Przedszkolem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powy­żej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Przedszkola usługi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Przedszkola.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobo­wych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych, a także do prawo do przenoszenia tych danych, tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z Przedszkolem pisząc na adres poczty elektronicznej: przedszkole@wierzchoslawice.pl lub z powołanym przez niego inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: ido.przedszkole@wierzchoslawice.pl.

Informujemy ponadto, że przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Przedszkole przez okres realizacji celów w zakresie, których Przedszkole te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń lub obrony przedni nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.